صديق ننګيال

نوومبر, 2020

  • 21 نوومبر

    “نيازبين خانه”؛ خداے دې پوهه کړه – صديق ننګيال

    دا خبره خو اوس ډېره زړه بلکې د خبرو نيا شوه خو څۀ وکړو چې نن دا خبره د پخوا پۀ نسبت لا زياته بلکې بېخي سمه او جالبه ده. کله نه چې دا ملک جوړ شوے دے نو اکثر مونږ دا خبره اورو يا راته وئيلے کېږي چې ملک …