پښتو سندرې يوه بله ساه ورکړه (ماه جبين قزلباش) – پښتون

ثريا خانم، چې پښتو سندرې د ماه جبينې پۀ نامه پېژندګلو او درناوے وربخښلے ؤ، پۀ شپږ ويشتمه فرورۍ لۀ مونږه سترګې واړولې.

مه جبينې د پښتو د موسيقۍ اٰرټ ته د اولسي سندرو او غزل شکل کښې لويه ورکړه کړې ده. دغه ورکړه د پښتون وطن د جمالياتو شتمنۍ کښې لويه اضافه ده. دې سره ئې پۀ اٰرټ کښې د ښځو رول لا نور بشپړ کړے دے.

کله چې به د پښتو سندرې دې بې بدله ښاپېرۍ سپوږمۍ ته مخ کړو او غاړه به ئې راکښله چې:

سپينې سپوږمۍ! وايه اشنا به چرته وينه؟

ګونګې شوې ولې؟

ګونګې شوې ولې نۀ وايې حالونه؟

نو د پښتنو جمالياتي حس به داسې وګڼله لکه چې سپوږمۍ د سپوږمۍ سره خبرې کوي.

او کله چې به سنديزه شوه چې:

زۀ د شينکي بابا زيارت له سبا ځمه، مورې!

کۀ را له راکړې سور سالو پۀ سرومه، مورې!

نو داسې به ښکارېده لکه چې زړونه ئې پۀ سور سالو کښې نغښتي د شينکي بابا زيارت له روان کړي وي.

د نيازبينې سندرې نيازبينه ساه هم څۀ پۀ ناز لاړه! د زړۀ د ناروغۍ لۀ کبله د پېښور لېډي رېډنګ روغتون کښې داخله کړې شوه او څنګه مهينې نيازبينې چې ئې سندرې ساتلې وې، دغسې مهينه نيازبينه ئې ساه هم ورکړه.

د ماه جبينې روح دې ښاد وي او د پښتونخوا لارې کوڅې دې بې د هغې د سندرو د انګازو کله هم نۀ شي.

 

دا هم ولولئ

#BachaKhanWeek2020 – “پښتون”

January 23, 2020 “د متبادل او جديد نصاب ضرورت ولې؟ باچا خان سکولونه ولې؟ يادګيرنه: …