اجمل خټک

فبروري, 2022

  • 17 فبروري

    د فخر افغان باچا خان ارمان – اجمل خټک

    هسې خو  نن خپل دے کۀ پردے، هر څوک پۀ خلۀ هر څۀ وئيلے شي خو حقيقت دا دے چې د فخر افغان باچا خان بابا اول او اخر ارمان دا ؤ او دا مونږ ته ارمان پروت دے چې پښتون پښتون شي ځکه چې هغه وائي چې کۀ پښتون …