سليم خان اېډوکېټ

اگست, 2020

  • 26 اگست

    د پښتونخوا د تماکو د کرونده ګرو مسئلې – سليم خان اېډوکېټ

    تماکو( TOBACCO) د پښتونخوا د ټولو نه غټ نغد او Cash crop دے او د زرګونو کلونو نه دلته کرلے شي. دلته به د نسوارو، چيلم او دوائيانو کښې استعمال د پاره ” ملکي” تماکو پېدا کېدل او د هغې کاروبار به پۀ مقامي منډيو کښې کېدو.دا سيمه پۀ ټوله …