سميع الدين ارمان

جنوري, 2018

دسمبر, 2017

  • 16 دسمبر

    پان اسلام ازم د نيوهسټورسزم پۀرڼاکښې

    د عالمګير حکومتونو تاريخ مونږ ته دا خبره واضحه کړې ده چې پۀ اکثره دنيا حکومت کوونکو کښې تر ټولو ياد حکومت د يونانيانو ؤ چې د مقدونيه سکندر پکښې د وسله وال طاقت پۀ زور د عالمګيريت سرخېل ياديږي. د دې نه وړاندې هم د هخمنشيانو تهذيب مشهور دے، …